3,191.11 KSh 3191.11 KES
2,481.98 KSh 2481.98 KES
1,210.95 KSh 1210.95 KES
1,495.00 KSh 1495.0 KES
10,350.00 KSh 10350.0 KES
1,725.00 KSh 1725.0 KES
3,450.00 KSh 3450.0 KES
4,025.00 KSh 4025.0 KES
15,842.40 KSh 15842.4 KES
386.64 KSh 386.64 KES
446.12 KSh 446.12 KES
9,982.00 KSh 9982.0 KES
18,975.00 KSh 18975.0 KES
585.35 KSh 585.35 KES